Παρελήφθησαν από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου οι απαραίτητες μελέτες που αφορούν την εγκατάσταση οκτώ φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος 10kW έκαστο, στις στέγες των ακόλουθων δημοτικών κτιρίων,

1ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου, Κινηματοθέατρο Μουζακίου, Μαθητική Εστία Μουζακίου, Γυμνάσιο Αγναντερού, Δημοτικό  Σχολείο Μαγούλας, Γυμνάσιο Μαγούλας, Γυμνάσιο Φαναρίου και Δημοτικό Σχολείο Μαυρομματίου.

Οι μελέτες που συνετάχθησαν από εξειδικευμένο Μηχανολόγο Μηχανικό μελετητή, περιλαμβάνουν τις προδιαγραφές των φωτοβολταϊκών πλαισίων, των αντιστροφέων (inverter), των ηλεκτρικών πινάκων και καλωδίων καθώς και των συστήματος στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων πάνω στις στέγες των κτιρίων.

Συνοπτικά αναφέρεται ότι τα φωτοβολταϊκά πλαίσια που θα χρησιμοποιηθούν θα προέρχονται από αναγνωρισμένα εργοστάσια της Ευρώπης ή της Ιαπωνίας και θα έχουν ονομαστική ισχύ 250W. Οι αντιστροφείς (inverter) θα είναι τριφασικοί ενώ θα πρέπει να έχουν δυνατότητα βελτιστοποίησης της ισχύος αλλά και σύστημα παρακολούθησης σε επίπεδο φωτοβολταϊκού πλαισίου. Η ονομαστική ισχύς των αντιστροφέων θα είναι 10kW. Το προτεινόμενο σύστημα στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων στις στέγες των κτιρίων θα αποτελείτε από σταθερές μεταλλικές βάσεις από γαλβανισμένο-εν-θερμώ χάλυβα ή από προφίλ κράματος αλουμινίου και θα ακολουθούν το σχήμα και την κλίση της στέγης. Το σύστημα στήριξης θα πρέπει να συνοδεύεται έγγραφα και βεβαιώσεις, όπου θα αποδεικνύεται ότι έχει την απαιτούμενη αντοχή σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες και τους ισχύοντες κανονισμούς. Oι ηλεκτρικοί πίνακες DC και ΑC θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα ασφαλιστικά μέσα προστασίας και απομόνωσης του ΦΒ εξοπλισμού στο δίκτυο συνεχούς ρεύματος  και στο δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος αντίστοιχα.

Η εκτίμηση του συνολικού κόστους του έργου για τα οκτώ φωτοβολταϊκά συστήματα, συμπεριλαμβανομένου όλου του εξοπλισμού αλλά και των εργασιών εγκατάστασης μέχρι και την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ, ανέρχεται στις 246.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Μετά την εγκατάσταση και λειτουργία των οκτώ φωτοβολταϊκών συστημάτων ο Δήμος Μουζακίου αναμένεται να εισπράττει περίπου 60.000€ ετησίως, για τα επόμενα 25 έτη, από την πώληση της πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ.

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION