Στα πλαίσια της δημόσιας συζήτησης που έχει ανοίξει σχετικά με την διαβούλευση για το Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας ο Δήμαρχος Μουζακίου, κ. Κωτσός Γεώργιος, επισημαίνει ότι η κατασκευή του φράγματος Μουζακίου είναι αναγκαίο και απαραίτητο έργο που συνδέεται άμεσα με μερική μεταφορά νερών  του Άνω ρου του Αχελώου στο Θεσσαλικό κάμπο.

Πιο συγκεκριμένα η κατασκευή του φράγματος Μουζακίου στη φαράγγι του Πάμισου ποταμού, περίπου ένα  χιλιόμετρο νότια της πόλης του Μουζακίου αποτελεί το τελικό από την αλυσίδα των συνοδών έργων της μερικής μεταφοράς νερών του Αχελώου στην Θεσσαλική πεδιάδα. Σκοπός του φράγματος είναι η συγκέντρωση του νερού της κύριας σήραγγας της εκτροπής του Αχελώου και του Πάμισου ποταμού αλλά και η διασύνδεση των υδάτων με το φράγμα της Πύλης εφόσον κατασκευαστεί η σήραγγα σύνδεσης Μουζακίου-Πύλης.

Ο λόγος που κάνει επιτακτική ανάγκη την κατασκευή του φράγματος Μουζακίου είναι ότι, ανεξάρτητα από την μερική μεταφορά μέρος των υδάτων του Αχελώου, το υδατικό ισοζύγιο της λεκάνης του Πηνειού σήμερα παρουσιάζει μέσο ετήσιο έλλειμμα ίσο με περίπου 465 hm3. Αυτό οφείλεται στις αυξημένες αρδευτικές ανάγκες του Θεσσαλικού κάμπου που οδηγεί σε υπερεκμετάλλευση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της λεκάνης απορροής του Πηνειού. Η υπερεκμετάλλευση αυτή αφορά σε απολήψεις κατά την αρδευτική περίοδο, η οποία, σε μεγάλο βαθμό, συμπίπτει και με την περίοδο χαμηλών παροχών των  ποταμών. Σαν αποτέλεσμα, παρατηρούνται εξαιρετικά χαμηλές έως σχεδόν μηδενικές, σε ορισμένες περιπτώσεις, θερινές παροχές σε ποτάμια σώματα.

Επιπλέον το καθεστώς έντονης υπερεκμετάλλευσης έχει συμβάλλει σε πολλές  περιπτώσεις και στην ποιοτική υποβάθμιση των υδάτων (υπόγειων και επιφανειακών).

Αντίθετα στη λεκάνη απορροής του Αχελώου, όσον αφορά τα υπόγεια και επιφανειακά υδατικά συστήματα δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερεκμετάλλευσης, αφού το ποτάμιο σύστημα του Αχελώου, ειδικά στο μέσο ρου, είναι ρυθμισμένο για λόγους παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας (ΥΗΣ στα Κρεμαστά, Καστράκι και Στράτος).

Στη Θεσσαλία εκτιμάται ότι, υπό τις σημερινές συνθήκες διαθεσιμότητας πόρων, δεν είναι δυνατόν να διατεθούν οι αναγκαίες ποσότητες νερού για  οποιοδήποτε σενάριο ανάπτυξης της γεωργίας και όχι μόνο χωρίς μεγέθη απολήψεων επιφανειακών και υπόγειων νερών, τα οποία οδηγούν στην επιδείνωση της κατάστασης των υδατικών σωμάτων.

Τελικά τα οφέλη από την κατασκευή και λειτουργία του φράγματος Μουζακίου θα είναι πολλαπλασιαστικά αφού:
• θα ενισχύσει τον υπόγειο υδροφορέα του Πάμισου ποταμού και άρα της λεκάνης του Πηνειού ποταμού,

• θα συγκρατήσει τα επιφανειακά ύδατα του Πάμισου ποταμού από το να καταλήγουν στη θάλασσα κατά τους χειμερινούς μήνες (που δεν υπάρχουν μεγάλες ανάγκες νερού)

• θα ενισχύσει σημαντικά το αρδευτικό σύστημα του Θεσσαλικού κάμπου κατά την θερινή περίοδο και άρα θα συνεπικουρήσει οποιοδήποτε σενάριο ανάπτυξης  της  γεωργίας στη Θεσσαλία

• θα δώσει τη δυνατότητα να παραχθεί σημαντική ποσότητα υδροηλεκτρικής ενέργειας που θα ενισχύσει το «πράσινο» ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας και θα μειώσει τις εκπομπές CO2 στο περιβάλλον

• θα δημιουργήσει μια τεχνητή λίμνη στην περιοχή που θα κατακλύσει το συγκεντρωμένο νερό, που σε συνδυασμό με το δασικό τοπίο που την περιβάλει θα δημιουργήσει μια περιοχή ιδιαίτερου κάλλους με προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης

• θα λειτουργήσει ρυθμιστικά στη μερική μεταφορά νερών από τον Άνω Ρου του Αχελώου προς τη Θεσσαλία καθώς θα αποτελέσει την κύρια δεξαμενή αποθήκευσης και διανομής κατάντι των διαθέσιμων υδάτινων όγκων.

Συνεπώς κρίνεται σκόπιμο τόσο από περιβαλλοντικής, οικονομικής, ενεργειακής αλλά και αναπτυξιακής πλευράς η δημιουργία του φράγματος Μουζακίου που σε συνδυασμό με την μερική μεταφορά των υδάτων του άνω ρου του Αχελώου θα είναι έργο πνοής και ανάπτυξης τόσο για το Μουζάκι όσο και για ολόκληρο τον Θεσσαλικό κάμπο.

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION