Αλλαγή σκυτάλης είχαμε στις θέσεις των Αντιδημάρχων στο Δήμο Μουζακίου και μετά από σχετική απόφαση του Δημάρχου Μουζακίου.


Αναλυτικά η σχετική απόφαση του Δημάρχου και οι αρμοδιότητες των νέων Αντιδημάρχων που αντικαθιστούν την Κα Φανή Τσιρογιάννη και τους κ.κ. Σωκράτη Κωνσταντάκο και Αντώνη Μηνίτσιο:

"Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Μουζακίου, με θητεία από 02-07-2012 μέχρι 31-08-2014, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Τον κ.Τσιούμα Δημήτριο κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ιθώμης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Ιθώμης.

β) Την παρακολούθηση και εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Ιθώμης.

γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού της Δημοτικής Ενότητας Ιθώμης.

δ) Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ιθώμης.

ε) Επίσης είναι ο καθ΄ ύλην αντιδήμαρχος για τις παρακάτω σ’ αυτόν μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες:
 Τον συντονισμό των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Δημοτικών Έργων και μελετών
 Την ευθύνη των Πολεοδομικών θεμάτων του Δήμου
 Την ευθύνη για τη συντήρηση της Αγροτικής και Δημοτικής Οδοποιίας
 Την ευθύνη για τις αμμοληψίες και εκμετάλλευσης ορυκτών υλικών
 Την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος και των προβλημάτων στάθμευσης.

2. Τον κ. Κουτσουγιάννη Ιωάννη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο για τις παρακάτω σ’ αυτόν μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες:
 Την ευθύνη της καθημερινότητας του Πολίτη.
 Την ευθύνη θεμάτων ηλεκτροφωτισμού των δημοτικών χώρων
 Την ευθύνη της αισθητικής εμφάνισης, καθαριότητας, της ποιότητας ζωής και της λειτουργίας κάθε δημοτικού χώρου.
 Την ευθύνη της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
 Τον συντονισμό των μηχανημάτων του Δήμου
 Τη μέριμνα για την καλή λειτουργία της Δημοτικής Αγοράς
 Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού της Δημοτικής Ενότητας Μουζακίου.

3. Τον κ. Καλλιώρα Θωμά κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Μουζακίου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Μουζακίου.

β) Την μέριμνα για την είσπραξη των εσόδων της Δημοτικής Αγοράς της Δημοτικής Ενότητας Μουζακίου.

γ) Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μουζακίου.

δ) Επίσης είναι ο καθ΄ ύλην αντιδήμαρχος για τις παρακάτω σ’ αυτόν μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες:

 Τον έλεγχο του Γραφείου έκδοσης αδειών καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος
Α. Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων,

Β. Χορήγηση της άδειας
 Χορήγηση της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας ΚΥΕ,
 Άδεια μουσικής (χορήγηση, αντικατάσταση, ανάκληση-αφαίρεση κ.λ.π.)
 Άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.

Γ. Αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

Δ. Ανάκληση-αφαίρεση αδειών και σφράγιση καταστημάτων.

Ε. Διοικητικές προσφυγές και δικαστική προστασία.
 Την ευθύνη παρακολούθησης των εσόδων και εξόδων του Δήμου και της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 Την ευθύνη για τις προμήθειες του Δήμου
 Την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας και την οικονομική παρακολούθηση της Δημοτικής Αγοράς
 Την ευθύνη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας των Υπηρεσιών του Δήμου
 Την ευθύνη της Διοικητικής μέριμνας των υπηρεσιών του Δήμου
 Την ευθύνη για Διοικητικές προσφυγές και δικαστική προστασία

4. Τον κ. Τζιβέλη Απόστολο, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Παμίσου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Παμίσου.

β) Την παρακολούθηση και εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Παμίσου.

γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού της Δημοτικής Ενότητας Παμίσου.

δ) Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Παμίσου.

ε) Επίσης είναι ο καθ΄ ύλην αντιδήμαρχος για τις παρακάτω σ’ αυτόν μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες:
• Την ευθύνη της Αγροτικής Ανάπτυξης και των αγροτικών ζητημάτων του Δήμου
• Την ευθύνη του συντονισμού της Υπηρεσίας Άρδευσης.
• Την παρακολούθηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
• Την ευθύνη της Τουριστικής Προβολής του Δήμου.
• Την ευθύνη των Δημοσίων σχέσεων του Δήμου και του τομέα των αδελφοποιήσεων
• Την ευθύνη υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων

Όλοι οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι:

  • Τελούν Πολιτικούς Γάμους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δήμάρχου
  • Εισηγούνται θέματα των αρμοδιοτήτων τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.
  • Διεξάγουν την αλληλογραφία, εκδίδουν και υπογράφουν βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό τους.

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τσιούμα Δημητρίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κουτσουγιάννης Ιωάννης, ενώ, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Τζιβέλη Αποστόλου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καλλιώρας Θωμάς.

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καλλιώρας Θωμάς, που αναπληρώνει το Δήμαρχος, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσιούμας Δημήτριος".

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION