Στη Δ.Ο.Ϋ. της Καρδίτσας θα πρέπει να προσέρχονται από 1η Οκτωβρίου 2012 όσοι φορολογούμενοι ανήκαν στις ΔΟΫ Μουζακίου και Σοφάδων, αφού με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ι. Στουρνάρα, αναστέλλεται, η λειτουργία 49 Δ.Ο.Υ. και σύμφωνα με το προσχέδιο που είχε ανακοινωθεί πριν λίγο καιρό.

 

Έτσι από 1ης Οκτωβρίου η ΔΟΥ Καρδίτσας - Παλαμά θα μετονομαστεί σε ΔΟΫ Καρδίτσας - Μουζακίου - Παλαμά - Σοφάδων και θα είναι αρμόδια για τον οικονομικό έλεγχο όλων των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων σε όλο το μήκος και πλάτος του νομού μας.

Οι οργανικές θέσεις των Δ.Ο.Υ., των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία,  περιέρχονται στις Δ.Ο.Υ.,  στις οποίες μεταφέρεται η κατά τόπον και καθ΄ ύλην αρμοδιότητά τους, προσαυξάνοντας, αντίστοιχα, τις οργανικές θέσεις αυτών.

Η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων των οργανικών μονάδων, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, καθώς και η έκδοση των σχετικών πράξεων επιβολής φόρων ή προστίμων και λήψης μέτρων είσπραξης, περιέρχεται στις οργανικές μονάδες υποδοχής αυτών. Ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας, στην οποία μεταφέρεται η αρμοδιότητα, καθίσταται αρμόδιος για την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, την επίλυση των διαφορών, τη βεβαίωση και είσπραξη των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, για τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και των περιουσιακών στοιχείων αυτών και είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή της παρούσας. Όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά και οι βεβαιώσεις φέρουν την επωνυμία της Δ.Ο.Υ. υποδοχής.

Σε όσες Δ.Ο.Υ. υποδοχής έχει ανασταλεί η λειτουργία του Τμήματος εξόδων, μεταφέρεται το Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. της οποίας αναστέλλεται.


TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION